Τι προβλέπεται

Ξεκινά σήμερα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και ένας αριθμός εισαγγελικών λειτουργών που θα στελεχώσει το γραφείο αυτό, προκειμένου να διασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» αποτελείται από 46 άρθρα και μπαίνει προς επεξεργασία και συζήτηση από σήμερα, με την ΝΔ να τοποθετεί εισηγητή επί του νομοθετήματος τον Ανδρέα Πάτση και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Διονύσιο Καλαματιανό, νομικοί και οι δύο βουλευτές.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, με τη σύσταση του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επιτευχθεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα εξασφαλιστεί η στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σκοπό αυτό.

 Στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιγράφεται το πλαίσιο επιλογής, διορισμού και καθηκόντων του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, καταγράφονται τα προσόντα για την κάλυψη της θέσης, καθορίζονται οι εξουσίες του αναφορικά με τον χειρισμό των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί και καθορίζεται η αρμοδιότητα του γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, η οποία θα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

 Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρουν μεταξύ άλλων :

 Κεφάλαιο Α’: Στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου επιδιώκεται η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην εθνική έννομη τάξη, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, καθώς και η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

 Προβλέπονται, ακόμη, οι ανακριτικές πράξεις στις οποίες προβαίνουν οι ως άνω εισαγγελείς, η συνδρομή και η συνεργασία άλλων Αρχών στο έργο τους και η Εθνική Αρχή που είναι αρμόδια για την επίλυση διαφωνίας που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής.

 Κεφάλαιο Β’: Με την πρώτη διάταξη του κεφαλαίου αυτού δίδεται η δυνατότητα στις διοικήσεις των δικαστηρίων να προσδιορίσουν τις ματαιωθείσες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, υποθέσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 Επιπλέον, προτείνεται διάταξη για τη συμπερίληψη στη σύνθεση του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως μέλους, εκπρόσωπος του Γραφείου Ελλάδας της UNICEF.

 Προβλέπεται, ακόμη, η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, καθώς και η αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν τα αρμόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των δικαστικών λειτουργών.

 Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της υπερβολικής εκτάσεως των δικογράφων, της ενημέρωσης του κοινού για απόφαση που λήφθηκε στη διάσκεψη της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., της συμμετοχής των εισηγητών του Σ.τ.Ε. στη σύνθεση των σχηματισμών σε συμβούλιο, καθώς και της καθυστέρησης στην εξέλιξη εισηγητών του Σ.τ.Ε. που έχουν τα απαραίτητα έτη υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, λόγω μη ύπαρξης κενών θέσεων του επόμενου βαθμού.

 Κεφάλαιο Γ’: Στο τέταρτο κεφάλαιο επιδιώκεται η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση και εν γένει αναβάθμιση των καταστημάτων κράτησης, των ακινήτων  στα οποία στεγάζονται τα καταστήματα κράτησης και του συνόλου των οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση των φυλακών.

 Κεφάλαιο Δ’: Με την παρούσα ρύθμιση επιτυγχάνεται βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα χιλιάδες μέλη των επαγγελματικών επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στους επαγγελματικούς κλάδους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 Κεφάλαιο Ε’: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η κατά τόπων αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου για την εκδίκαση διαφορών, που αναφύονται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.