Με τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής Απόστολος Βεσυρόπουλος  ρυθμίζεται το ζήτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021 και κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών έχει ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Με την τροπολογία παρατείνονται επίσης υπό προϋποθέσεις για τους κομιστές αξιογράφων και μέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.2.2021 έως 28η.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η.2.2021 και την 31η.3.2021.

Μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για τουριστικά λεωφορεία

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ίδιας τροπολογίας προτείνεται η μείωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία ενώ παρατείνεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια προκειμένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων τους στον νέο τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών που παίζονται με στήλες.