Την κατάθεση τροπολογίας σε συνέχεια της πρωθυπουργικής εξαγγελίας για τα ΕΛΤΑ προανήγγειλε στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων που συζητά ρυθμίσεις για το λαθρεμπόριο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Δεν είναι η τροπολογία στο παρά ένα, τα ΕΛΤΑ είναι στο παρά ένα. Γι’ αυτό πρέπει όσο πιο γρήγορα να προχωρήσουμε το πλάνο μετασχηματισμού, για να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις», υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως είπε, τα ΕΛΤΑ δημιουργούν ελλείμματα ύψους 2 εκατ. ευρώ το μήνα, χωρίς να καταφέρουν να προχωρήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Έτσι, σημείωσε πως επίκειται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου των ΕΛΤΑ, εθελούσια έξοδο για 2.000 εργαζόμενους σε χρονικό ορίζοντα διετίας και στόχο την παροχή καθολικών υπηρεσιών στην επικράτεια με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό στη χρήματα των φορολογούμενων.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του κοινωνικού τους ρόλου και να επιστρέψει η εταιρεία σε κερδοφορία. Η εταιρεία θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Αν δεν της δίναμε τα εργαλεία θα ήταν έμμεση βοήθεια στον ανταγωνισμό»,  επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΛΤΑ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΩΡΕΩΝ (e-ΔΩΡΕΕΣ)

Άρθρο 1

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΛΤΑ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. κατά την παρ. 3 και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή και κλάδο ή και έργο του προσωπικού που θα προσληφθεί.

β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία / ειδικότητα ή και κλάδο ή και έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

3. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ Α.Ε. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρησης αυτών στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΑ Α.Ε. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην ΕΛΤΑ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

5. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν, διέπονται από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΕΛΤΑ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εργατικής νομοθεσίας.

6. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στην ΕΛΤΑ Α.Ε. εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των παρ. 1,4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), των παρ. 20α, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), της παρ.10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).

Άρθρο 2

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μέχρι ισόχρονου διαστήματος. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις των Διευθυντών που δύνανται να καλύπτονται σύμφωνα με την παρούσα δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των σήμερα προβλεπόμενων θέσεων των Διευθυντών.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΕΛΤΑ Α.Ε. για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.

3. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 3

Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών

1. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. συστήνεται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος,

β) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης και των αμοιβών των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2,

γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 110 -112 του ν.4548/2018 ( Α΄104),

δ) η εποπτεία της τήρησης των πολιτικών προσλήψεων και αποδοχών και η σύνταξη κατ’ έτος έκθεσης ελέγχου η οποία υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της οφείλει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διορισμού είναι αδιάβλητες και ότι οι αμοιβές και παροχές αφενός είναι ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των στελεχών και αφετέρου συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσής τους.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Άρθρο 4

Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. και στην θυγατρική της εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύναται να εφαρμόζονται, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες και με χρηματοδότηση της εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προς έξοδο κατηγορίας εργαζομένων.

Άρθρο 5

Μεταφορά προσωπικού εντός Ομίλου

1. Το προσωπικό της ΕΛΤΑ Α.Ε. και της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύναται να μεταφέρεται από και προς την ΕΛΤΑ Α.Ε. ή από και προς τη θυγατρική, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των εταιρειών της παρ. 1 αποστέλλουν εκατέρωθεν τα αιτήματά τους με τις ανάγκες για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού, τα οποία συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία / ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούμενη κατηγορία / ειδικότητα.

3. Η διαδικασία της μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο αναπληρωτή της εταιρείας υποδοχής προς το προσωπικό του Ομίλου «ΕΛΤΑ ΑΕ» Η εταιρεία προέλευσης κοινοποιεί την πρόσκληση στο προσωπικό της, Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης μεταφοράς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο αναπληρωτή της εταιρείας υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην εταιρεία προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εταιρεία προέλευσης διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της εταιρείας προέλευσης διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια μη αποδοχής της αίτησης του υπαλλήλου για μεταφορά στην άλλη εταιρεία, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, για λόγους επιχειρησιακούς.

4. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε., ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής των εταιριών αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τη μία εταιρεία του Ομίλου στην άλλη.

Άρθρο 6

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού εντός του Ομίλου

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων 4 και 5, για το πλεονάζον προσωπικό, δηλαδή τον αριθμό των εργαζομένων της ΕΛΤΑ Α.Ε. που, κατά το Διοικητικό της Συμβούλιο, υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών και αντικειμένων της, εφαρμόζεται άπαξ η διαδικασία των παρ. 2 και 3.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού και των κενών οργανικών θέσεων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο στην ΕΛΤΑ Α.Ε και καθορίζει τα κριτήρια μεταφοράς, εφόσον για την ίδια κενή οργανική θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι εργαζόμενοι. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. καταρτίζει κατάλογο πλεονάζοντος προσωπικού ανά περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο στον οποίο εντάσσονται οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην εταιρεία κατά φθίνουσα σειρά. Το πλεονάζον προσωπικό μετακινείται στις κενές οργανικές θέσεις με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον πληροί τα προσόντα της θέσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου ή έργου.

3. Η διαδικασία μεταφοράς ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 7

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο

1. Το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται να μετακινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της ΕΛΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6, δύναται να μεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, με την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ως φορείς Υποδοχής νοούνται φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, περιλαμβανομένων των ανεξαρτήτων αρχών, και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών, καθώς και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α’ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μεταφοράς.

2. Η μεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης του Φορέα Υποδοχής,

β) εάν η κενή οργανική θέση προτίμησης έχει πληρωθεί, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής, εντός της περιφερειακής ενότητας προτίμησης, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας,

γ) εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση παρεμφερούς κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας ή εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί, σε προσωποπαγή θέση του Φορέα Υποδοχής, αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου, εντός της περιφερειακής ενότητας προτίμησης, η οποία συστήνεται με την απόφαση μεταφοράς. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

3. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.

4. Οι μεταφερόμενοι που δεν παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη μεταφορά τους.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται η διαδικασία του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, τα κριτήρια της μεταφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 8

Πολιτική προμηθειών

1. Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στην ΕΛΤΑ Α.Ε., άνω και κάτω των χρηματικών ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κάτω των χρηματικών ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016, ο ανωτέρω Κανονισμός καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ Α.Ε. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για τον τρόπο και τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κάτω των χρηματικών ορίων. Στην περίπτωση που με τον Κανονισμό ρυθμίζεται η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω των ορίων κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, ο Κανονισμός καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, η ΕΛΤΑ Α.Ε., ως προς τις συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω των ορίων, εφαρμόζει τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα έννομης προστασίας του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτει η ΕΛΤΑ Α.Ε. και βάσει του ως άνω Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ.2.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στην ΕΛΤΑ προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136) και του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς δε τα μέλη Δ.Σ., η θητεία παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. της ΕΛΤΑ Α.Ε..

3. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζομένων στον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, είναι:

α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.

β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική.

γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Άρθρο 9

Αναλογική εφαρμογή στην θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Οι διατάξεις των άρθρων 1-8 εφαρμόζονται αναλογικά και στην θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε.,«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».

Άρθρο 10

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄44)

1. Το άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το επαληθευμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση σύμφωνα με το Μέρος Β΄ του Παραρτήματος Ι, αποζημιώνεται στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στο ανωτέρω ποσό αποζημίωσης συνυπολογίζονται τα ποσά, ύψους δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €), που έχουν καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, κατά τα έτη 2013 – 2021, ως προκαταβολή έναντι του συνόλου του κατ’ έτους επαληθευμένου από την ΕΕΤΤ κόστους για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.

2. Ο ΦΠΚΥ δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τον Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακόμα και πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. προκαταβολή, έως δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ(15.000.000,00 €). Ο ΦΠΚΥ δικαιούται την ως άνω προκαταβολή, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προβλέπει, βάσει των κοστολογικών – οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των προηγούμενων πέντε επαληθευμένων ετών, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το τρέχον έτος το αιτούμενο ποσό. Εάν το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους, τότε η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά – οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους.

3. Τα ποσά των παρ. 1 και 2 καταβάλλονται απευθείας στον ΦΚΠΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το ύψος των προς καταβολή ποσών, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4 Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανομή συντάξεων και χρηματικών ενταλμάτων δύναται να χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του ΦΠΚΥ που υπογράφθηκε την 19.04.2017 ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015.».

2. Στην τελευταία παράγραφο του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4053/2012 διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, στην τελευταία παράγραφο του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4053/2012 διαγράφεται η φράση: «ή/και θα επιμερίζεται στους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και των χρηστών» και το Παράρτημα Ι του ν. 4053/2012 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Μέρος Α`: Προσδιορισμός Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει ενιαίες τιμές τουλάχιστον ανά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. περισσότερες ημέρες διανομής από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6,

2. ελάχιστο αριθμό προσιτών σημείων πρόσβασης, και

3. παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Μέρος Β`: Υπολογισμός καθαρού κόστους

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του άρθρου 6 με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:

i) στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόμενες στο μέρος Α`,

ii) ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών.

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να μην υπολογίζονται διπλά ενδεχόμενα άμεσα ή έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.

Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισμα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί μέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισμό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί «άδικη οικονομική επιβάρυνση», όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων του ΦΠΚΥ από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται στο σύνολό του. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΦΠΚΥ.

Μέρος Γ: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μπορεί να συνεπάγεται την αποζημίωση του ή των καθορισμένων φορέων παροχής του άρθρου 6 για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχουν από μη εμπορικές συνθήκες.

Η αποζημίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών.».

Άρθρο 11

Τροποποίηση του άρθρου 187 του ν. 4389/2016 (Α΄94)
Μετά την παρ. 3 και πριν την παρ. 4 του άρθρου 187 του ν. 4389/2016, προστίθεται παρ. 3Α, η οποία έχει ως εξής:
«3Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000€) με την έκδοση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) εκάστης, το οποίο θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό να συμμετάσχει η ΕΕΣΥΠ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΑ ΑΕ».

Άρθρο 12

Σύσταση και λειτουργία

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές)

1. α) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184). Η συνολική διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, ανατίθεται η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση της πλατφόρμας, σε μέχρι δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού.

Για τη λειτουργία και τις εγγραφές της πλατφόρμας, συντάσσεται και υποβάλλεται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, Έκθεση Απολογισμού Πεπραγμένων, σύνοψη της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η Έκθεση Απολογισμού υποβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το έτος 2021.

β) Σκοπός της πλατφόρμας είναι η μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος:

βα) η καταχώριση και η δημοσιοποίηση των δράσεων και λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των εποπτευομένων από αυτό ν.π.δ.δ.,

ββ) ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. για την κάλυψη, μέσω δωρεών, των αναγκών και δράσεων των τελευταίων οι οποίες καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτή και δημοσιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και

βγ) η διασφάλιση της διαφάνειας στον τομέα των υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεών, καθώς και των αντίστοιχων δωρητών.

γ) Το πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία ένα (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας αρχίζει η παραγωγική λειτουργία αυτής, η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των στοιχείων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δημοσίου και των εποπτευόμενων ν.π.δ.δ. από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμας.

Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας, καταχωρίζονται στην πλατφόρμα και όλες οι υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2019 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της πανδημίας (COVID-19).

δ) Η πλατφόρμα διαλειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕ.Δ.), με το υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 4182/2013 (Α΄185). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας και του πληροφοριακού συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

2. Στην πλατφόρμα, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, ανά Υπουργείο:

α) οι ανάγκες του οικείου Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), όπως ιδίως αυτές που αφορούν προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων κ.λπ., καθώς και οι δράσεις τους που συνεπάγονται την κάλυψη τέτοιων αναγκών.

β) Οι δωρεές που συστήνονται για την κάλυψη των αναγκών της περ. α΄, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και ειδικότερα αν είναι εκκρεμείς, αν έχουν ματαιωθεί ή αν έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση αποδοχής των δωρεών αυτών από το αρμόδιο όργανο, καθώς και τα στοιχεία των δωρητών.

γ) Οι δωρεές του Μητρώου Δωρεών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης της περ. β΄ της παρ. 6 για την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης της πλατφόρμας και σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, το Μητρώο Δωρεών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 καταργείται και όλες οι δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και οι δωρεές που συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών υπέρ του Δημοσίου, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με απόφαση του καθ` ύλη αρμόδιου Υπουργού, και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών που ανήκουν στην οργανωτική δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ), καταχωρίζονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της πλατφόρμας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 12 του ν. 4182/2013.

3. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει:

α) το Ευρετήριο Δράσεων ανά υπουργείο, στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 5, οι δράσεις και οι ανάγκες κάθε υπουργείου, καθώς και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Στο Ευρετήριο Δράσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες που αφορούν την περιγραφή του αντικειμένου κάθε επιμέρους δράσης/ανάγκης ανά Υπουργείο, το ιστορικό κάθε δράσης/ανάγκης, πληροφορίες για τη δωρεά με την οποία καλύφθηκε η συγκεκριμένη ανάγκη/δράση, καθώς και τα στοιχεία του Δωρητή.

β) Το Ευρετήριο Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα Υπουργεία, τα στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρμας σε κάθε υπουργείο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών της πλατφόρμας με τους υπαλλήλους αυτούς.

γ) Το Ευρετήριο Δωρεών, στο οποίο ευρετηριάζονται κατά Υπουργείο, Δράση, Δωρεά και Δωρητή, και καταχωρίζονται οι δωρεές προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ύψος κάθε δωρεάς και τη δράση ή την ειδικότερη ανάγκη που καλύφθηκε με αυτήν, τα στοιχεία του δωρητή, καθώς και στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας της δωρεάς από τα οποία προκύπτει αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για την κάλυψη της δράσης και από ποιόν, αν έχει γίνει αποδεκτή η δωρεά καθώς και τον αριθμό της απόφασης για την αποδοχή της, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με το αν η δωρεά έχει παραμείνει ανενεργή ή έχει ματαιωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η προσέλκυση άλλων ενδιαφερομένων για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.

δ) Το Ευρετήριο Δωρητών, στο οποίο καταχωρίζονται και ευρετηριάζονται με αλφαβητική σειρά, όσοι έχουν προβεί σε δωρεές προς το Δημόσιο και εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η επωνυμία, η έδρα τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. α) Οι χρήστες της πλατφόρμας αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ύστερα από προηγούμενη αυθεντικοποίηση, με χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στην έννοια των χρηστών περιλαμβάνονται νομικά πρόσωπα όπως ιδίως εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα και νομικές οντότητες εν γένει, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν αποδεδειγμένα με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου των ανωτέρω νομικών προσώπων.

Με την απόφαση που προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 6, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της πλατφόρμας στις Ανεξάρτητες Αρχές και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να καθορίζονται οι διαχειριστές της, καθώς και να επεκτείνεται το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής αυτής μόνο για το περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1, καθώς και για τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεές που δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας και είναι προσβάσιμα σε όλους.

β) Από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας, τα αιτήματα των χρηστών με σκοπό την κάλυψη των δράσεων/αναγκών των υπουργείων και των ν.π.δ.δ. που προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 2, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί υποβάλλονται από τους χρήστες της και αιτήματα ή προσφορές και για τη μέσω δωρεάς κάλυψη δράσεων/αναγκών των υπουργείων και των ν.π.δ.δ. που δεν είναι καταχωρισμένες σε αυτήν. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 6, για την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης στην πλατφόρμα και σε φυσικά πρόσωπα, τα αιτήματα δωρεών σε υπουργεία και ν.π.δ.δ. από φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Αρμόδιος για τη διαχείριση, την τήρηση και λειτουργία της πλατφόρμας σε κάθε υπουργείο ορίζεται ο υπηρεσιακός Γραμματέας αυτού, ο οποίος μπορεί να αναθέτει σε μέχρι δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού, την καθημερινή ενημέρωση αυτής. Η ενημέρωση συνίσταται στην αρχική καταχώριση στην πλατφόρμα και σε κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορούν τις υπέρ των υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά ν.π.δ.δ. δωρεές, τα στοιχεία των αντίστοιχων δωρητών και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3.

6. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της πλατφόρμας, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης σε αυτήν ή παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων για τεχνικούς λόγους, τη συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρμας με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και το συσχετισμό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που αφορούν όσα υποχρεωτικά καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

β) Με όμοια απόφαση, μπορεί επίσης να καθορίζονται και να επανακαθορίζονται ο τρόπος τήρησης της πλατφόρμας, τα καταχωριστέα στοιχεία των υπέρ του Δημοσίου δωρεών, καθώς και τα καταχωριστέα στοιχεία των Δωρητών, οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, αλλά και να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, ύστερα από ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της πλατφόρμας, δικαίωμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναμης ανάκτησης των αποθηκευμένων σε αυτήν δεδομένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό κατά τρόπο σύμφωνο με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.