Με τροπολογία, που είναι έτοιμη – Τι προβλέπει

Μία ριζική διοικητική αλλαγή στην κορυφή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), προωθεί ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με τροπολογία, η οποία είναι ήδη έτοιμη και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Σκοπός των νέων, ριζικών διοικητικών αλλαγών είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός Υγείας της χώρας μας να εξέλθει του τέλματος, στο οποίο έχει περιέλθει από πολύ καιρό.

Με την εν λόγω τροπολογία, ο Βασίλης Κικίλιας συστήνει θέση μάνατζερ στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας του ΕΟΠΥΥ, ενώ ο πρόεδρος του Οργανισμού θα είναι πλέον, με την ίδια τροπολογία του υπουργού Υγείας, μη εκτελεστικός.

Μάλιστα, ο μάνατζερ και ο μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα διαθέτουν απαραιτήτως υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου γνώσεις Διοίκησης και Οικονομίας.

Στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:

“Όργανα του ΕΟΠΥΥ είναι ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση διοικητή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση προέδρου του Οργανισμού. Ο πρόεδρος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Η επιλογή του προέδρου και του διοικητή του Οργανισμού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Γενικής Ασφάλισης.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού και – κατά κύριο λόγο – διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η θητεία του προέδρου, του διοικητή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων μελών. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η συνολική διάρκεια της θητείας τους να υπερβαίνει τα 8 έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και κατά τον διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παύονται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΠΥΥ, με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Οι αποδοχές του προέδρου, του διοικητή και η μηνιαία αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και των εισηγητών στο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας”.