Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση της προστασίας των καταναλωτών και μεγαλύτερη διαφάνεια στις online αγορές

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση, με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη να παρουσιάζει στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο, για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2161/2019 για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την προστασία των καταναλωτών («οδηγία Omnibus»). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν τους εξής στόχους:

α) Εστιάζουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων έλλειψης διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες.

β) Ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

γ) Επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι δίκαιες, στοιχείο που συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία της αγοράς.

δ) Συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

ε) Επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας, μέσω ιδίως της εισαγωγής ενιαίων κριτηρίων για τον υπολογισμό των επιβαλλόμενων προστίμων.

Με το νομοσχέδιο προβλέπονται:

1. Διεύρυνση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως:

α) Από παραπλανητικούς ισχυρισμούς περί μείωσης τιμών, σε περίπτωση που ο έμπορος χρησιμοποιεί τεχνητά διογκωμένες τιμές ως τιμές αναφοράς.

β) Από την παραπλανητική πρακτική της διάθεσης στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. υπό την ίδια εμπορική ονομασία ενός προϊόντος με διαφορές ως προς το περιεχόμενο, τη σύνθεση ή την ποιότητα στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. (dual quality).

γ) Μέσω της επέκτασης εφαρμογής των διατάξεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις εξ αποστάσεως και για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν χρήματα αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

2. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιγραμμικές (online) αγορές με την παροχή πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών, ιδίως:

α) Για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η κατάταξη (ranking) των προσφορών που παρουσιάζονται σε μια πλατφόρμα.

β) Για το πρόσωπο με το οποίο συνάπτει ο καταναλωτής σύμβαση μέσω της πλατφόρμας.

γ) Για τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνει ένας προμηθευτής για να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις (reviews) προέρχονται πράγματι από καταναλωτές που έχουν χρησιμοποιήσει και αγοράσει προϊόντα.

δ) Για το αν η τιμή που παρουσιάζεται εξατομικεύεται βάσει αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, όταν δηλαδή ο έμπορος εξατομικεύει την τιμή των προσφορών του για συγκεκριμένους καταναλωτές ή συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών με βάση το προφίλ συμπεριφοράς τους.

3. Αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή:

α) Εισαγωγή καταλόγου ενδεικτικών κριτηρίων για την επιβολή κυρώσεων και μάλιστα όχι μόνο για τις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας που ορίζει η οδηγία 2019/2161, αλλά σε κάθε παράβαση νομοθεσίας που εποπτεύει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

β) Πρόβλεψη στις εκτεταμένες παραβάσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα μέγιστου ύψους προστίμου ίσου τουλάχιστον με το 4% του κύκλου εργασιών του εμπόρου.