Τις µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα που φιλοδοξεί να υλοποιήσει εντός της νέας χρονιάς ξεδιπλώνει µέσα σε 73 σελίδες το Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021, ο «οδικός χάρτης» που συνέταξε το Μέγαρο Μαξίµου για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αλλάξει ριζικά το µοντέλο της εθνικής οικονοµίας, να γίνει πιο καινοτόµο, πιο εξωστρεφές και αναπτυξιακό, να περιοριστεί το παραγωγικό κενό στην ελληνική οικονοµία και να αυξηθεί το επίπεδο επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, να δηµιουργηθούν πολλές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας και να συνδεθεί η προστασία της κοινωνίας µε το άνοιγµα της Ελλάδας στο µέλλον.

Για να γίνουν όλα αυτά πράξη, ο σχεδιασµός περιλαµβάνει µια σειρά από νοµοθετικές και άλλες παρεµβάσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο νέο έτος. Στην οικονοµία, προωθούνται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που εστιάζουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, όπως είναι η απλούστευση του αδειοδοτικού καθεστώτος για την υλοποίηση επενδύσεων και η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων µε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Σηµαντική θεωρείται η προώθηση των µεταρρυθµιστικών δράσεων στον ασφαλιστικό τοµέα µε την ανάδειξη του συµπληρωµατικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης, τη δηµιουργία του πλαισίου εφαρµογής του πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα ασφάλισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ

Καίριας σηµασίας έργα που εκτιµάται ότι θα συµβάλουν άµεσα και έµµεσα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας είναι η αναβάθµιση βασικών υποδοµών, όπως ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης και η Εθνική οδός Πατρών – Πύργου, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ο ακτοπλοϊκός εκσυγχρονισµός, τα επιχειρηµατικά πάρκα, το µετρό της Θεσσαλονίκης και η επέκταση του µετρό της Αθήνας. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι αποκρατικοποιήσεις που πρέπει να «τρέξουν» αναµένεται να δώσουν πρόσθετη ώθηση για την οικονοµική ανάκαµψη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης είναι άλλος ένας κοµβικός στόχος για το 2021. Η κυβέρνηση δροµολογεί την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχικού δυναµικού του δηµοσίου τοµέα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο «οδικός χάρτης» περιλαµβάνει µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στον εξορθολογισµό της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, όπως η αναθεώρηση του κλαδολογίου και η καθιέρωση νέων κανόνων για την κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα του κυβερνητικού έργου και τη νέα χρονιά. Ο στόχος της µεταφοράς των «1.000 συναλλαγών του ∆ηµοσίου» σε ψηφιακό περιβάλλον (gov.gr) έχει σχεδόν επιτευχθεί και η ενσωµάτωση νέων συνεχίζεται. Η οριζόντια ψηφιοποίηση χιλιάδων διαδικασιών του ∆ηµοσίου θα αποτελέσει τη βάση ευρύτατου εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και της καθηµερινότητας, όπως τονίζεται στο Ενοποιηµένο Σχέδιο. Θα συνεχιστεί η αναβάθµιση των ψηφιακών συστηµάτων σε κρίσιµους τοµείς, όπως η Υγεία, η εργασία, η Παιδεία, η εθνική άµυνα και η ∆ικαιοσύνη, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της απαραίτητης διαλειτουργικότητας οργανισµών και φορέων διαφορετικής φύσεως.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κοµβικής σηµασίας θεωρούνται οι µεταρρυθµίσεις της ηλεκτρονικής ∆ικαιοσύνης, της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και καταπολέµησης της ανεργίας και ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών της υγείας (δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ψηλά στις προτεραιότητες του κυβερνητικού σχεδιασµού βρίσκεται η «πράσινη» µετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η ίδια αρχή διακρίνει την πολιτική µετάβασης στην «πράσινη» ενέργεια, όπου δίνεται έµφαση στην απεξάρτηση από ρυπογόνες µορφές ενέργειας και τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κεντρική µεταρρυθµιστική δράση για το νέο έτος αποτελεί ο εκσυγχρονισµός της οργανωτικής δοµής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και η κατάρτιση του νέου οργανογράµµατος του φορέα. Προωθείται µέσω αυτής της µεταρρύθµισης η ανάπτυξη ενός συνεκτικού σχεδίου αλλαγής και εκσυγχρονισµού της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ., µέσω της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής και επιτελικής της δοµής, της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και της συνολικής αναβάθµισης της αστυνοµικής εκπαίδευσης.

Τέλος, για την κοινωνική ένταξη προσφύγων και µεταναστών, σχεδιάζεται πλήρης χαρτογράφηση των δεξιοτήτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αντιστοίχιση µε τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 2 Ιανουαρίου