Συρεγγέλα, Μιχαηλίδου και Κώτσηρας πρωταγωνιστούν στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, απέναντι στην κλασική «ατζέντα» της αριστεράς

Το δικό τους ισχυρό αποτύπωµα, σε ό,τι αφορά την πολιτική της κυβέρνησης έναντι των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, αλλά και την προώθηση στοχευµένων ενεργειών για την απαλοιφή ξεπερασµένων διατάξεων, που αγγίζουν συνολικά τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας, έχουν αφήσει στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους οι τρεις νέοι -ηλικιακά και πολιτικά- υφυπουργοί που ενεπλάκησαν άµεσα στις σχετικές παρεµβάσεις του τελευταίου διαστήµατος. Ο λόγος για τον υφυπουργό ∆ικαιοσύνης, αρµόδιο για Θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Γιώργο Κώτσηρα, την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆όµνα Μιχαηλίδου, και την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για θέµατα ∆ηµογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, οι οποίοι κλήθηκαν να βγουν µπροστά σε ένα πεδίο έκφρασης ρητορικής στενά συνδεδεµένο µε την Αριστερά.

Πιο συγκεκριµένα, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης συµµετέχει ενεργά, σε συνεργασία µε τον υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του δικαιώµατός τους στην ισότιµη πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη, µε βάση τις αρχές της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία.

kotsiras_omada

Επίσης, υλοποιούνται δράσεις, όπως το πρόσφατο Μνηµόνιο Συνεργασίας του υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α), για την επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα στο αντικείµενο των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία και του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. Ακόµα, η συνεργασία µε την Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών, όπου πρόσφατα έλαβε χώρα ειδικό σεµινάριο για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Μάλιστα, στον προσφάτως ψηφισθέντα νόµο προβλέφθηκε ειδική θεµατική για την επιµόρφωση των δικαστών σε σχέση µε το ως άνω αντικείµενο.

Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε στην ολοκλήρωση και υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, το οποίο αφορά την περίοδο 2021-2023 και αποτελεί µια ολοκληρωµένη, οριζόντια στρατηγική για την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού σε επτά άξονες προτεραιότητας, µεταξύ των οποίων η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας, µια ∆ικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, η προστασία των παιδιών µε αναπηρία και η προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα. Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης υφυπουργοί ενώνουν δυνάµεις, µιας και αυτή περιλαµβάνει πρωτοβουλίες κοινής αρµοδιότητάς τους. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται µια ολοκληρωµένη στρατηγική ενάντια στον ρατσισµό, στη µισαλλοδοξία και στα εγκλήµατα µίσους µε την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε και ο οδηγός για τα δικαιώµατα των θυµάτων ρατσιστικού εγκλήµατος.

domna_mixailidou_5

Οι σημαντικές αλλαγές και δράσεις

Την ίδια στιγµή, µέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύµατα εγκληµατικών πράξεων και ιδίως στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύµατα (αυστηροποίηση ποινών, αυτεπάγγελτη δίωξη κ.ά.). Λίγες ηµέρες πριν τέθηκε σε λειτουργία το «Σπίτι του Παιδιού» της Αθήνας, ένας ειδικά διαµορφωµένος χώρος, στον οποίο λαµβάνει χώρα, παρουσία ειδικά εκπαιδευµένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος σε ιδιαιτέρως ειδεχθή εγκλήµατα, όπως τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παράλληλα, στην αλλαγή του πλαισίου για την Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών προβλέφθηκε νοµοθετικά ξεχωριστή θεµατική για την επιµόρφωση των δικαστών επί των δικαιωµάτων των ανηλίκων και της φιλικής προς τα παιδιά ∆ικαιοσύνης.

Τέλος, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάµωση των δικαιωµάτων των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων.

Δραστηριότητες που αναβαθµίζουν και ενισχύουν την κοινωνική προστασία

Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναπτύσσονται δραστηριότητες που αναβαθµίζουν και ενισχύουν την κοινωνική προστασία, περιέχοντας θετικές ρυθµίσεις για τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τους εργαζόµενους γονείς, µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση της παιδικής κακοποίησης, την εδραίωση των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τη διασφάλιση της αποϊδρυµατοποίησης και την παροχή εφοδίων και βοήθειας στα άτοµα µε αναπηρία. Μια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο θεσµός του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα µε Αναπηρία, που εισήχθη φέτος για πρώτη φορά στην εγχώρια πραγµατικότητα και θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε δύο φάσεις, ενώ κατόπιν θα ακολουθήσει καθολική εφαρµογή του σε όλη τη χώρα.

maria_syreggela_ok

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναλαµβάνει µια σειρά σηµαντικών δράσεων για την αντιµετώπιση της έµφυλης και ενδοοικογενειακής βίας µέσω ενός ασφαλούς και σταθερού ∆ικτύου ∆οµών (συµβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών, τηλεφωνική γραµµή SOS 15900). Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 προκρίνεται, µεταξύ άλλων, ως άξονας προτεραιότητας «η πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης και ενδοοικογενειακής βίας». Επίσης, περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι στόχοι και δράσεις, από όλα τα υπουργεία, για την καταπολέµηση των ανισοτήτων των φύλων και του φαινοµένου της βίας τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Παράλληλα, προωθείται η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές.