Προ των πυλών για να κατατεθεί στη Βουλή βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Σκοπός του νομοθετήματος, που περιλαμβάνει 45 άρθρα είναι να θεσπίσει τις αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δημιουργώντας βιώσιμα συστήματα αστικών μεταφορών μέσω:

α) της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς,

β) της προώθησης των μη μηχανοκίνητων τρόπων μετακίνησης, όπως πεζή, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο.,

γ) της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες,

δ) της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού,

ε) της μείωσης της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης,

στ) της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών,

ζ) της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής,

η) της οργάνωσης της στάθμευσης,

θ) της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, την υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο νέες έννοιες έχουν θα μπουν στην καθημερινότητά μας.

Μια από αυτές είναι η λέξη «μικροκινητικότητα», που έγκειται στην κυκλοφορία μικρότερου μεγέθους οχημάτων. Ανάμεσα σε αυτά, συγκαταλέγονται ηλεκτρικά πατίνια, rollers, skate boards, καθώς και τα Segway, που είναι γνωστά ως αυτό-εξισορροπούμενα οχήματα.

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), θέσπιση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη καθώς και τις προδιαγραφές κατασκευής τους, τη διάθεσή τους στην αγορά και τη δυνατότητα παροχής προς κοινόχρηστη χρήση τους.

Το Σχέδιο Νόμου αλλάζει τους κανόνες κυκλοφορίας στους οποίους θα υπόκεινται ηλεκτρικά πατίνια, rollers, skate boards και segway, τα οποία στο εξής ονομάζονται «Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα».

Στο Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απρίλιου 2018, με την οποία εισάγονται ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς στα πλαίσια ενιαίας ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαδικασιών που διέπουν τις άδειες οδήγησης.

Ενώ με τις ρυθμίσεις του Δ’ μέρους του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.