Την ενίσχυση του ∆ηµοσίου µε προσλήψεις σε νευραλγικούς τοµείς, όπως είναι η Υγεία, η Παιδεία, η Αστυνοµία και η Aµυνα, σχεδιάζει η κυβέρνηση, µε προσεκτικό, ωστόσο, τρόπο, ώστε να διατηρηθεί στα επίπεδα όπου βρίσκεται σήµερα η συνολική στελέχωση του κράτους. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της «Απογραφής» (∆εκέµβριος 2020), το σύνολο των µόνιµων υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) στο ∆ηµόσιο (εκτός των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου) είναι 569.009.

Στα ΝΠΙ∆, οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι συνολικά 33.780. Εποµένως, αθροιστικά, στο ∆ηµόσιο απασχολούνται σήµερα µε σχέση µόνιµης εργασίας λίγο περισσότεροι από 700.000 υπάλληλοι. Το σύνολο του έκτακτου προσωπικού, δηλαδή όσοι εργάζονται στο ∆ηµόσιο µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις έργου ή είναι ωροµίσθιοι, αθροίζουν 127.176. Στα ΝΠΙ∆, το έκτακτο προσωπικό φτάνει τους 19.290 εργαζοµένους. Ετσι, το σύνολο των συµβασιούχων αγγίζει σχεδόν τους 150.000.

Ο αριθµός αυτός, δηλαδή των περίπου 850.000 που απασχολούνται µε όλες τις µορφές εργασίας στον στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στόχος είναι να διατηρηθεί περίπου στα επίπεδα αυτά τα επόµενα χρόνια. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τις προσλήψεις για το 2021, που θα είναι 8.620 µε την αναλογία 1:1 (µία πρόσληψη µόνιµου υπαλλήλου για κάθε µία αποχώρηση), 954 έκτακτες προσλήψεις για την αντιµετώπιση της κρίσης µε την πανδηµία, αλλά και για τη διαχείριση του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού.

Παράλληλα, σε προηγούµενη συνεδρίασή του, είχε εγκρίνει τις προσλήψεις για το 2020, που είναι 6.244 µε την αναλογία 1:1 και 616 έκτακτες προσλήψεις (εκτός αναλογίας δηλαδή), κυρίως για την κάλυψη αναγκών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ολα τα παραπάνω αφορούν εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, που όλες ελήφθησαν το 2020. Ο δρόµος από την απόφαση µέχρι την προκήρυξη διαγωνισµού από το ΑΣΕΠ και τελικά την πρόσληψη κάθε υπαλλήλου είναι µακρύς και, έτσι, σχεδόν όλες οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2021 και του 2022, ενώ κάποιες λίγες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Στην Υγεία, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαµάνης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκοµείων προκειµένου να αντιµετωπίζονται καλύτερα έκτακτες καταστάσεις. Οπως είπε ο κ. Κοντοζαµάνης, για να αντιµετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν, ολοκληρώνεται διαδικασία προκήρυξης που θα αφορά περισσότερους από 500 γιατρούς, σε κρίσιµες ειδικότητες, που δίνουν καθηµερινά τη µάχη µε την πανδηµία. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι 1.400 θέσεις µόνιµου προσωπικού στην υγεία. Να σηµειωθεί, δε, ότι µε τροπολογία που ψηφίστηκε προ ηµερών προβλέπεται «η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για δύο έτη και δυνατότητα παράτασης» για τις ανάγκες του εµβολιαστικού προγράµµατος προσφύγων και µεταναστών.

Στην Παιδεία, η αρµόδια υπουργός, Νίκη Κεραµέως, έχει εξαγγείλει 10.500 προσλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών την περίοδο 2021-2022 (µε ειδική διαδικασία, πλέον των 1.431). Η υπουργός Παιδείας σηµειώνει ότι ο σχεδιασµός για τις προσλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι ενταγµένος στον Προϋπολογισµό και προβλέπει την υλοποίησή του σε δύο κύµατα. Το 2021 θα προσληφθούν 5.250 εκπαιδευτικοί και το 2022 οι υπόλοιποι, ενώ ήδη έχουν προσληφθεί 4.500 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

Στην Αµυνα αναµένονται οι προκηρύξεις για την πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ. (Επαγγελµατίες Οπλίτες), όπως είχε εξαγγείλει ήδη από τη ∆ΕΘ πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίοι, ωστόσο, υπηρετούν για επτά χρόνια και στη συνέχεια µονιµοποιούνται. Από την άνοιξη και µετά, εφόσον οι διαδικασίες τρέξουν γρήγορα, όλες οι προσλήψεις πλέον θα γίνονται µε τις νέες διαδικασίες, δηλαδή µε γραπτό πανελλήνιο διαγωνισµό γνώσεων και δεξιοτήτων, µε ηλεκτρονικά µέσα.

Στόχος της µεταρρύθµισης αυτής του ΑΣΕΠ, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, είναι να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ενισχύοντας την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ταχύτητα στην επιλογή του προσωπικού. Ο διαγωνισµός (θα γίνει εντός της άνοιξης ο πρώτος) περιλαµβάνει δύο διακριτά µέρη, που αποτελούνται από την εξέταση γνώσεων αλλά και τις δοκιµασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσµατικότητας που θα σκιαγραφούν το εργασιακό προφίλ του υποψηφίου.

Η σηµασία των τίτλων σπουδών παραµένει µε την ίδια βαρύτητα, ως είχε, στους γραπτούς διαγωνισµούς, αλλά καταργείται πλέον ως κριτήριο ο βαθµός του πτυχίου, όπως και αυτός του απολυτηρίου, δεδοµένης της ανισότητας βαθµολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

Για τους µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριµένων προσαυξήσεων, που ευνοεί τα αυξηµένα τυπικά προσόντα και συντελεί, όπως εκτιµούν στην κυβέρνηση, στην επιλογή των καλύτερων. Παράλληλα, µέσω ποσοστών διασφάλισης που καθορίζονται από τον νόµο, συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, συγγενείς ΑΜΕΑ), θα συµµετέχουν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό, πάντοτε ωστόσο στη βάση του διαγωνισµού.

***Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ