Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η απόφαση έγκρισης του πρακτικού 9/16.09.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», σχετικά με την έγκριση 32

αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 370.074,25 ευρώ, ενώ δημοσιεύτηκε και η απόρριψη 61 αιτήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 775.005,97 ευρώ.