Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να δαπανήσουν κονδύλια που διατίθενται για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για το 2021-2027 κατέληξαν οι νομοθέτες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ (6,108 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές). 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη διαχείριση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών στόλων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτει μέτρα όπως επιστημονικές συμβουλές, έλεγχοι και πληροφορίες για την αγορά, θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 15% των χρημάτων για αποτελεσματικό έλεγχο και επιβολή της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, οι δράσεις στο πλαίσιο του ταμείου θα συμβάλουν στον γενικό στόχο του προϋπολογισμού για τη διάθεση του 30% των κονδυλίων στη δράση για το κλίμα.

Αποζημίωση για τους αλιείς

Εάν οι δραστηριότητες των αλιέων σταματήσουν μόνιμα, μπορούν να υποστηριχθούν για τη διάλυση ή τον παροπλισμό ενός σκάφους. Προκειμένου να λάβει αποζημίωση, η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα διαγράφεται οριστικά από το μητρώο αλιευτικών στόλων της ΕΕ και ο δικαιούχος δεν πρέπει να εγγράφει κανένα αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από τη λήψη της στήριξης.

Εάν οι αλιευτικές δραστηριότητες παύσουν προσωρινά, οι αλιείς μπορούν να λάβουν αποζημίωση για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Ειδικές ανάγκες παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και νέοι ψαράδες

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διοικητικών απαιτήσεων. Επίσης, η πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή μερικής ιδιοκτησίας (τουλάχιστον 33%) μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν ο ψαράς δεν είναι άνω των 40 ετών και έχει εργαστεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια ως ψαράς ή έχει αποκτήσει τα αντίστοιχα προσόντα. Οι αλιείς μπορούν να αγοράσουν παράκτια σκάφη μικρής κλίμακας (συνολικό μήκος μικρότερο από 12 μέτρα) που έχουν νηολογηθεί για τρία χρόνια ή σκάφη έως και 24 μέτρα που έχουν νηολογηθεί για πέντε χρόνια.

Τα πλοία μικρής κλίμακας μπορεί επίσης να λάβουν υποστήριξη για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κινητήρων, εάν ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει περισσότερη ισχύ σε kW από αυτή του τρέχοντος κινητήρα τους.

Βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της ενεργειακής απόδοσης

Ένα αλιευτικό σκάφος που δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα και άνω των 10 ετών μπορεί να αυξήσει την ολική χωρητικότητά του εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις, όπως ανακαίνιση καταλύματος και άλλες εγκαταστάσεις για την ευημερία του πληρώματος, καλύτερη πρόληψη πυρκαγιάς επί του πλοίου και συστήματα ασφαλείας, αυξημένη ενεργειακή απόδοση ή χαμηλότερες εκπομπές CO2.

Άλλα βασικά μέτρα

– Οι κινητήρες μπορούν να αντικατασταθούν ή να εκσυγχρονιστούν υπό αυστηρές συνθήκες: για σκάφη ηλικίας 12 έως 24 μέτρων και τουλάχιστον πέντε ετών, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν πρέπει να έχει περισσότερη ισχύ σε kW και πρέπει να διασφαλιστεί μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%. η αλιευτική ικανότητα που αποσύρθηκε λόγω αντικατάστασης κινητήρα ή εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

– Εστίαση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές : τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους. προβλέπονται ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού.

– Μπορεί επίσης να χορηγηθεί υποστήριξη για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων σε εξαιρετικές εκδηλώσεις που δημιουργούν σημαντική διαταραχή των αγορών.

Πηγή: parapolitika.gr